MTC-TEJPING.cz – Kurzy tejpování

Včeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Poskytovatel:

Obchodní firma:         L&L Centrum Tejpování s.r.o.
Sídlo:                          Vrchlického 975, 742 58 Příbor
Identifikační číslo:      286 45 855
Není plátcem DPH.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36559 (dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:

L&L Centrum Tejpování s.r.o.
Vrchlického 975
742 58 Příbor
Kontaktní e-mail:       info@centrumtejpovani.cz
Kontaktní telefon:      (+420) 603 443 619, (+420) 603 701 033, (+420) 603 443 629

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro objednávání služeb kurzů „Medical Taping Concept“ (dále jen „kurzy MTC“ nebo „kurzy„) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mtc-tejping.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“), a pro účast na kurzech MTC.

1.2.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek).

1.3.       Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem.

2.     VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.       Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat či objednala prostřednictvím webového rozhraní služby.

2.2.       Účastníkem je fyzická osoba, která se kurzu MTC účastní. Účastník může být zároveň Zákazníkem, nebo může jít o zaměstnance či spolupracovníka Zákazníka. Kurzy MTC jsou určeny výhradně pro Účastníky, kteří jsou zdravotnickými pracovníky (např. pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, maséry a zdravotní sestry). Kurzy MTC nejsou určeny pro spotřebitele. Dosažené odborné vzdělání je Účastník povinen prokázat.

2.3.       Lektorem je fyzická osoba, která provádí školení v rámci kurzu MTC.

2.4.       Službou se rozumí školení Účastníka na kurzu MTC. Kurz MTC je odborný kurz, jehož předmětem je výuka elastického tejpování. Poskytovatel nabízí různé druhy kurzů, jejichž popis včetně délky, náplně a ceny je vždy uveden na webovém rozhraní.

3.     OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.       Prezentace kurzů MTC umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.2.       Zákazník provádí objednávání služeb prostřednictvím e-mailové, písemné či telefonické komunikace s Poskytovatelem. Na základě této komunikace bude Zákazníkovi zaslána přihláška na kurz MTC, kterou Zákazník vyplní a odešle na Kontaktní adresu či na Kontaktní e-mail Poskytovatele. V přihlášce je zejména nutné uvést jméno, příjmení a kontaktní údaje Účastníka. Změnu osoby Účastníka je nutné neprodleně oznámit Poskytovateli. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout účast na kurzu osobě, která mu jako Účastník nebyla předem nahlášena.

3.3.       Spolu s vyplněnou přihláškou je nutné odeslat kopii dokumentu prokazujícího dosažené odborné vzdělání Účastníka.

3.4.       Přihlášku je možné zrušit předtím, než je doručena Poskytovateli. Doručená přihláška je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná. Doručením vyplněné přihlášky Poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytování služeb, která je pro obě strany závazná.

3.5.       Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje umožnit Účastníkovi účast na objednaném kurzu MTC. Zákazník se zavazuje uhradit cenu kurzu. Zákazník i Účastník se dále zavazují dodržovat další ustanovení těchto obchodních podmínek.

3.6.       Pokud bude požadovaný kurz MTC před doručením přihlášky zákazníka obsazen, bude Zákazník v případě souhlasu zařazen do databáze uchazečů o účast na kurzu MTC s přednostním právem na zařazení do dalšího kurzu MTC.

4.     PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Ceny jednotlivých kurzů MTC uvedené na webovém rozhraní jsou konečné a zahrnují i materiály (skripta, materiály na praktickou část). Ceny nezahrnují dopravu do místa konání kurzu, ubytování, stravu a další náklady Účastníka spojené s účastní na kurzu. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

4.2.       Cena kurzu musí být připsána na účet Poskytovatele č. 188749661/0600 nejpozději 28 dnů před dnem zahájení kurzu, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

4.3.       Variabilní symbol a další pokyny k platbě budou Zákazníkovi sděleny v rámci komunikace související s uzavřením smlouvy.

5.     ORGANIZACE KURZŮ MTC

5.1.       Kurzy MTC se konají v termínech a místech uvedených na webovém rozhraní.

5.2.       Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytně nutné změny v parametrech kurzu uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita a délka kurzu. Při zkrácení kurzu má Zákazník nárok na vrácení poměrné části ceny za kurz.

5.3.       Poskytovatel je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z kurzu, na nichž může být zachycena i podoba a projevy Účastníka. Poskytovatel je oprávněn tyto záznamy zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování svých služeb. Účastí na kurzu MTC dává Účastník svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4.       Účastník se zavazuje během kurzu:

  • a.     dodržovat všechny pokyny lektora;
  • b.     dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se kurz pořádá;
  • c.     zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu kurzu.

5.5.       Obsah kurzů MTC je chráněn jako autorské dílo Poskytovatele podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Účastník bere na vědomí, že pořizování, rozmnožování či rozšiřování zvukových, obrazových či audiovizuálních záznamů průběhu kurzu je porušením autorského práva Poskytovatele a může být postihováno.

5.6.       Po ukončení kurzu obdrží Účastník mezinárodně uznávaný certifikát. Podmínkou udělení certifikátu je účast na celém kurzu.

6.     ZRUŠENÍ KURZU A ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

6.1.       Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz MTC nejpozději 14 dnů před plánovaným dnem zahájení. V případě zrušení kurzu bude Zákazníkovi vrácena cena kurzu, nebo bude mít možnost zvolit jiný termín. Poskytovatel neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu či ušlý zisk způsobené zrušením kurzu.

6.2.       Odhlášení z kurzu MTC je možné učinit písemně nejpozději 14 dnů před plánovaným dnem zahájení kurzu. Odhlášení může provést Zákazník nebo Účastník, přičemž Poskytovatel není povinen prověřovat, jestli má Účastník souhlas Zákazníka s odhlášením.

6.3.       Pokud Zákazník nedoplní náhradního Účastníka, může Poskytovatel při odhlášení později než 14 dnů před plánovaným dnem zahájení účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Při neomluvené neúčasti činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.       Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.2.       Poskytované služby je možné reklamovat pouze v průběhu kurzu nebo do 3 pracovních dnů od skončení kurzu.

7.3.       Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou o poskytování služeb. Shodou se smlouvou o poskytování služeb se rozumí zejména to, že náplň kurzu odpovídá popisu, kurz poskytován řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.

7.4.       K reklamaci kurzu po jeho skončení je oprávněn pouze Zákazník.

7.5.       Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou jinak.

7.6.       Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu na zdraví Účastníka v průběhu kurzu MTC. Demonstrace a cvičení provádějí účastníci sami na sobě navzájem nebo na pacientech, a to výlučně na vlastí nebezpečí.

8.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.       Ochrana osobních údajů Účastníka a Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.2.       Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

9.3.       V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Zákazníkovi bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2016.